Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Zveme vás na konzultační hodiny ve čtvrtek 2. května od 14.30 do 17 hodin.

Charakteristika školy

Charakteristika školy

Charakteristika

a/ úplnost a velikost školy, materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky a vybavení školy

Základní škola Generála Klapálka je největší základní školou v našem městě. V současné době tuto školu navštěvuje přibližně 735 žáků. Vyučuje zde 50 pedagogů a 7 vychovatelů. Provoz školy zajišťuje 24 pracovníků.

V každém ročníku jsou naplněny minimálně tři paralelní třídy. S průměrným počtem žáků 24. Školu nenavštěvují pouze žáci z blízkého okolí, ale také žáci dojíždějící z nedalekých vesnic.

Škola disponuje k výuce kmenovými třídami i odbornými učebnami. Odborné učebny  (chemie, hudebna, počítačová pracovna, dílna a kuchyňka) jsou vybaveny moderní technikou, všechny kmenové  třídy mají  internetové připojení a jsou postupně dovybavovány interaktivní technikou. Učitelé jsou vybaveni notebooky. 

Velkým přínosem jsou dvě zrekonstruované tělocvičny a venkovní hřiště s umělým povrchem pro míčové hry. Během dne jsou  tělocvičny téměř nepřetržitě využívány, též se využívají v odpoledních hodinách pohybovými kroužky družiny nebo veřejnými sportovními kluby.

Po rekonstrukci je též venkovní atletické hřiště.

V srpnu 2016 proběhla rekonstrukce elektrorozvodů v budově prvního stupně, celá tato část budovy má instalované nové osvětlení vyhovující přísným hygienickým  normám.

 

V létě 2017 byla uskutečněna kompletní rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny. Současně s tím bylo v podlaží vytvořeno nové, větší oddělení školní družiny. Došlo tak k velké modernizaci a zlepšení prostředí pro žáky i zaměstnance.

 

Od roku 2017 funguje ve škole vrátnice, jejíž pracovník dohlíží v odpoledních hodinách na pohyb cizích osob v prostorách školy.

Mimořádná pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy a celé problematice BOZP. Škola má k dispozici bezbariérový vstup včetně výtahu do prvního patra.

Žáci mohou navštěvovat školní  knihovnu, která slouží jednak k půjčování knih zájemcům, rozvoji čtenářské gramotnosti, ale také jako kultivovaný prostor pro besedy se spisovateli i různé semináře pro žáky a pedagogy, i pro výuku. Je místem specializovaných forem práce se třídami, skupinami a také žákovským parlamentem.

Při škole funguje školní družina s kapacitou 235 žáků a také školní jídelna s kapacitou přibližně 650 žáků.

Ve škole má detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Mělník, byl vytvořen prostor pro činnost školního poradenského pracoviště. 

 

Škola je stabilizovaná, fungující a má dobré materiální zázemí, které je potřeba v některých oblastech vylepšovat a renovovat.
 

b/ charakteristika pedagogického sboru – personální podmínky

Pedagogický sbor tvoří  50 učitelů prvního a druhého stupně a 7 vychovatelek školní družiny. Ve vedení je ředitelka školy a dvě zástupkyně. Ve škole působí 14 asistentek pedagoga na prvním i druhém stupni a školní asistentka, která napomáhá  vzdělávání dětí ohrožených školních neúspěchem a zajištění komunikace s rodinami těchto dětí.

Na prvním i druhém stupni jsme dosáhli vysokého procenta kvalifikovanosti. Ve školní družině působí sedm kvalifikovaných vychovatelek.

Péče a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem:

K tomuto účelu bylo od  školního roku 2016/17 posíleno školní poradenské zařízení. Funkci výchovné poradkyně vykonávají tři paní učitelky. Jedna se specializuje na volbu povolání. Druhé dvě výchovné poradkyně - rozdělení pro 1. a 2. stupeň - evidují a zajišťuje vedení agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikuje se speciálními centry. Od roku 2019 je ve škole zřízena pozice školní psycholožky.

Ve škole působí i metodik prevence. Je jmenován ICT koordinátor, správce školní matriky, koordinátor environmentální výchovy. Sbor je věkově i kvalifikačně vyvážený a spolupracující. Učitelé se průběžně vzdělávají v různých akreditovaných seminářích.

Aktuální úkol pro pedagogy je pokračovat ve vytváření funkčních pracovních týmů zaměřených na rozvoj vzdělávacího programu a řešení aktuálních problémů. Učitelé spolupracují v rámci předmětových komisí, metodického sdružení a ročníkových týmů.
 

c/ dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Naše škola byla vždy připravena se ve prospěch žáků zapojovat do různých projektů. V rámci výzev operačních programů škola sestavovala projekty dotované programy Evropské unie. Proto mohlo dojít například k modernizaci jazykové pracovny, nákupu interaktivních tabulí, nákupu pomůcek pro zdravotně postižené děti nebo cenové zvýhodněnému výjezdu do zahraničí.

V současné době škola navázala spolupráci  se školami partnerských měst Henningsdorf a Šroda a realizuje tak výměnné pobyty žáků v Německu a Polsku.

Skupiny žáků získaly certifikáty kvality v e-Twinningu, výuku angličtiny obohacuje program Postcrossing, čtenářská gramotnost je rozvíjena v rámci Čtenářských klubů, každým rokem spolupracujeme se ZOO Praha.

 

d/spolupráce s rodiči a jinými subjekty umístění školy a charakteristika žáků

V posledních letech se složení našich žáků změnilo a nyní ho tvoří především děti z velkých sídlišť v okolí školy a předměstí. Značně přibývá dětí dojíždějících z okolí. Ve spádovém obvodu máme také dětský domov a oblast, kde žije početná skupina sociálně znevýhodněných občanů města.

Škola se již dlouhá léta zaměřuje na zajištění bezpečného a přátelského školního prostředí. K tomuto cíli se snažíme dospět kvalitním výchovným poradenstvím, zvýrazněním role třídního učitele, žákovského parlamentu a vytvářením funkčních vztahů s rodiči našich žáků.

V této oblasti jsou hodně důležité třídnické hodiny, preventivní akce, které jsou prováděny podle Minimálního preventivního programu. V oblasti prevence patologického chování spolupracujeme v rámci projektu s občanským sdružením Semiramis, PhDr. Kašparovou. Nadstandardní je spolupráce s PPP, která má ve škole detašované pracoviště. Význam v tomto ohledu má školní poradenské pracoviště.

Již řadu let na škole působí školní parlament. Jeho činnost je ve škole viditelná, prostor pro další rozvíjení práce však zůstává i do budoucnosti. Budeme i nadále rozvíjet funkční spolupráci s výborem rodičů, připravovat příležitosti pro skupiny rodičů i individuální práci podle potřeb dětí. Klasické třídní schůzky jsou doplněny o konzultační dny.

Důležitým předpokladem vzájemné komunikace je kvalitní informovanost. Velký význam mají webové stránky. Významnou úlohu v životě školy hrají vztahy a komunikace se zřizovatelem. Zástupci města ve školské radě projevují o podmínky a činnost školy velký zájem. Zástupci rodičů zabezpečují prostupnost informací mezi výborem sdružení rodičů a školskou radou. Zástupci pedagogů informují školskou radu o životě školy.

Město, jako zřizovatel, má o školu zájem a vzájemná spolupráce se každoročně zlepšuje. Podpora školy ze strany města je patrná.

VIZE ŠKOLY

Škola bez bariér – škola, která učí děti myslet a orientovat se v praktickém životě.

Škola otevřená všem žákům i rodičům, novým vyučovacím metodám.

Škola, kde se spolupracuje navzájem.

Škola, kde lidé věří, že slušnost a přátelství jsou hodnoty, které pomáhají překonávat bariéry mezi lidmi, kde pozdrav je samozřejmostí a „prosím“ slušností.

Datum vložení: 26. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2020 19:33
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty